Privacy Policy

ACKV Oranje-Nassau hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ACKV Oranje-Nassau houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ACKV Oranje-Nassau zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door ACKV Oranje-Nassau verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie naar de leden over wedstrijdzaken en/of evenementen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ACKV Oranje-Nassau de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats
 • Provincie;
 • Land;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Social media accounts (zoals, Facebook; Twitter)
 • Bankrekeningnummer;
 • Inloggegevens (website ACKV Oranje-Nassau);
 • Lidmaatschapsnummer;
 • Wedstrijdnummer;
 • Sportspecifieke diploma’s
 • Allergieën (bij deelname kampen/ activiteiten met eten)

Jouw persoonsgegevens worden door ACKV Oranje-Nassau opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Persoonsgegevens in officiële verslagen van jaarvergaderingen, bestuursvergaderingen en commissievergaderingen worden niet verwijderd.
 • Na beëindiging van het lidmaatschap worden voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bewaard voor archiveringsdoeleinden, bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Tenzij hiervoor de toestemming is ingetrokken.

Verstrekking aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt ACKV Oranje-Nassau jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die ACKV Oranje-Nassau met jou heeft, tenzij de ACKV Oranje-Nassau wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. ACKV Oranje-Nassau heeft gegevens opgeslagen bij

 • Sportlinkclub (leden administratie van ACKV Oranje-Nassau bij de KNKV),
 • Microsoft 365 (cloudopslag binnen de Europese Eenheid),
 • Mailchimp (versturen nieuwsbrief)
 • de website oranjenassau.net

Tijdelijk gebruikt Oranje-Nassau de tool Zoom.us om tijdens de Covid-19 crisis met elkaar in contact te blijven. In Zoom worden door Oranje-Nassau zelf geen persoonsgegevens opgeslagen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ACKV Oranje-Nassau van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

ACKV Oranje-Nassau

bestuur@oranjenassau.net